Με ευαισθησία και φροντίδα για τον άνθρωπο, παρέχουμε σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία στην ελληνική επικράτεια προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που συνεισφέρουν στην ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η εταιρεία μας εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις των διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων ISO 9001:2015 & ISO 13485:2016 που αφορούν την εισαγωγή, εμπορία, διακίνηση και επιστημονική υποστήριξη των ιατροτεχνολογικών της προϊόντων. Η εφαρμογή του συστήματος αυτού πιστοποιεί στους πελάτες και τους αρμόδιους φορείς την ικανότητα της εταιρείας μας να συμμορφώνεται πλήρως με όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων της όπως ορίζει η νομοθεσία και να λειτουργεί σε ένα άρτια οργανωμένο επαγγελματικό περιβάλλον.

Επίσης, σύμμαχος της εταιρείας για την εξασφάλιση της ποιότητας είναι το εξειδικευμένο της προσωπικό το οποίο εκπαιδεύεται συνεχώς, λαμβάνει πιστοποιήσεις και την αρμόζουσα καθοδήγηση από τους κατασκευαστές των προϊόντων προκειμένου να παρέχει 365 ημέρες το χρόνο 24ώρη τεχνική υποστήριξη υψηλής ποιότητας σε γιατρούς και επαγγελματίες της υγείας, ενεργή συμμετοχή σε follow-up ενέργειες καθώς και ενημέρωση για την ορθή χρήση των προϊόντων.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία μας εφαρμόζει το σύστημα «Αρχών και Κατευθυντηρίων Γραμμών Ορθής πρακτικής Διανομής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων», σύμφωνα με τη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004, καθώς και το σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης τους με CE, ως προς τα κριτήρια που καθορίζονται στη νομοθεσία ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 93/42/ΕΟΚ. Η εφαρμογή των αρχών αυτών διασφαλίζει ότι κατά τη διανομή και παράδοση, τα προϊόντα μας διατηρούν το υψηλό επίπεδο ποιότητάς τους.

Το προΪόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα σύγκρισης