Η εταιρεία Β. & Ι ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε., δραστηριοποιείται στην εμπορεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων το service και την υποστήριξη σε όλα τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει.

«Ποιότητα» για την εταιρία είναι η προσήλωση στον στόχο που είναι η Υγεία του Έλληνα πολίτη και ο σεβασμός στον πελάτη, Ιατρό, Επιστήμονα και Ερευνητή.

Για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου η εταιρία δεσμεύεται για:

 • την απαρέγκλιτη προσήλωση στους κανόνες Ηθικής, του Νόμου και της Ορθής λειτουργίας.
 • την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των αναγκών των πελατών της.
 • την υψηλή ποιότητα των προϊόντων/ υπηρεσιών της.
 • τη συμμόρφωση των προϊόντων/ υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • την άμεση παράδοση των προϊόντων.
 • την αποθήκευση και διατήρηση των προϊόντων με τρόπο που να διασφαλίζεται η ποιότητα τους και τη διανομή τους με κατάλληλες μεθόδους.
 • την επιστημονική υποστήριξη των προϊόντων και την παροχή όλων των σχετικών οδηγιών σχετικά με τη χρήση τους.
 • την πρόληψη ή και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών λαθών.
 • τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Β. & Ι ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε:

 • Καθιερώνει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε εταιρικό και τμηματικό επίπεδο, τους οποίους παρακολουθεί στενά μέσω των ανασκοπήσεων της διοίκησης.
 • Έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, ΙSO 13485:2016 και σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004, σχετική με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
 • Αναγνωρίζει και παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την κάλυψη των αναγκών της εταιρίας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικοτεχνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η  ομαλή, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της.
 • Προάγει την συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της.
 • Παρακολουθεί και μετρά αδιάλειπτα τις κρίσιμες παραμέτρους και τις διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων, προϊόντων/υπηρεσιών και προσωπικού.
 • Προσπαθεί να επιτύχει την συνεχή βελτίωση των προϊόντων/υπηρεσιών, των διεργασιών της και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Διοίκηση της επιχείρησης ορίζει εκπρόσωπό της για θέματα ποιότητας την Υπεύθυνη Διαχείρισης Ποιότητας κα Θεοδώρα Μπρότση, με κύρια αρμοδιότητα την ανάπτυξη και συντήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής ποιότητας.

Ιανουάριος 2021

Ιωάννης Μάντζαρης

Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου

Πολιτική για το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η ανώτατη διοίκηση της ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΕ δεσμεύεται για την ικανοποίηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών της, μέσω της εγκατάστασης ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΥΑΕ). Επίσης δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της ικανότητας της εταιρείας και την παραγωγή με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας που εμπλέκεται κατανοεί τις απαιτήσεις αυτές (στο εύρος που κάθε άτομο εμπλέκεται).

Στόχοι μας είναι:

 • Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος.
 • Η ανάθεση δραστηριοτήτων και η διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, των υποδομών και των εγκαταστάσεων και συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και ΥΑΕ στον τομέα δραστηριότητας του.
 • Δέσμευση για τον περιορισμό των κινδύνων και τη μείωση των απειλών.
 • Η διεξαγωγή ανασκοπήσεων του ολοκληρωμένου συστήματος και η λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης.
 • Η διαρκής μείωση των λαθών και παραλείψεων.
 • Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος με οδηγό τις ανάγκες της κοινωνίας, τις απαιτήσεις της αγοράς και τη μεταδιδόμενη εμπειρία από τα έργα που αναλαμβάνονται.
 • Η προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών.
 • Η τήρηση των εθνικών και διεθνών κανόνων.
 • Η τήρηση των κανόνων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης.
 • AnchorΗ συμμόρφωση στις νομοθετικές απαιτήσεις για την ΥΑΕ.
 • Η ανάπτυξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων προς όφελος της Κοινωνίας.
 • Ο συστηματικός εντοπισμός, αξιολόγηση και έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Η ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και η συνεχή προσπάθεια για την αύξηση των προς ανακύκλωση αποβλήτων, καθώς και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Η συνεχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις της Αγοράς που σχετίζονται με την ποιότητα έργων και τη περιβαλλοντική διαχείριση τους, τους εξωτερικούς παρόχους, τα μέλη του Εταιρείας και το κοινωνικό σύνολο.
 • Η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα ΥΑΕ των πελατών, των υπεργολάβων, των προμηθευτών και των συνεργατών.
 • Ο σχεδιασμός και η λειτουργία των εγκαταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Η διασφάλιση των βέλτιστων συνθηκών ΥΑΕ που μπορεί να επιτευχθούν με τις διαθέσιμες τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες.
 • Η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
 • Η αναγνώριση, αξιολόγηση και ελαχιστοποίηση των κινδύνων για την ΥΑΕ που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 • Εφαρμόζεται σε  όλες τις εγκαταστάσεις  που καλύπτονται  από  το  πεδίο εφαρμογής  των  υπηρεσιών  και  ορίζει  τις  παραμέτρους  εντός των  οποίων  μπορεί  να  αναληφθεί  προγραμματισμός  και  λειτουργία παροχής υπηρεσιών  σε  κάθε  μεμονωμένη  εγκατάσταση.
 • Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου

Το προΪόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα σύγκρισης